Monday, November 23, 2015

Ööseminar 20 nov 2015Toimus ööseminar
19.11 ööseminari kava
19.11 kogunemine
19.30 - 20.30 teeme projekti
20.30 - 22.00 väärtushinnangute mäng
22.00 - 22.30 koostaks töökava uueks aastaks - ideede pooltund
22.30 - 23.30 projekti viimistlemine ja ideede turg
23.30 - 00.00 pidžaamadisko ja padjasõda
00.00-00.30 tontide pooltund õudusjuttudega
00.30 - 06.30 Vaikusehetked ja mõtted uuest koolipäevast
6.30 - 7.30 enda leidmine
7.30 - 7.55 - koolilapseks moondumineMärkajate ja T.O.R.E. õpilaste nimekiri  1.Mariette Pruuli 2 .Susan Ots 3.Evely Tiganik 4. Liisa Anier 5.Teele Saia 6,Laura Lääts 7. Kadi Aripman 8. Kaja Jõgeva 9. Getter Kõiv 10. Karoliina Marinitševa 11.Reelika Turnas 12.Kristel Taal 13.Diana Ots 14.Elger Heitur 15.Tiina Ploom 16.Marie Helena Rajatamm 17. Laura Stella Soe 18.Anett Ruven 19.Ülle Anier 20. oli Eve (aju), kes on meie võrratu päkapikk ja varustas meid terve suure kotitäie kaubaga! 


teeme projekti


Lisa 2
PROJEKTI TULUDE-KULUDE EELARVE

TULUD

KULUD
Tulu liik
(finantseerijate lõikes)
Taotletav summa
Eraldatud summa /
vastamise tähtpäev
Kulu liik
Summa
Hasartmängumaksu Nõukogu
1024
24. 03.2014
Koolitaja töötasu ja sellega kaasnevad maksed (2 päeva x 8 tundi x 20 €)

Ruumide rent (2 päeva x 120 €)

Esitlustehnika rent (2 päeva x 100 €)

Koolitaja transport (280 km x 0,30 €)

Koolitusmaterjalid (60 tk x 3 €)

320240


200


84


180


Omafinantseering
1000
1000
Projektijuhi töötasu ja sellega kaasnevad maksed
(2 kuud x 250 €)

Sidekulud
(2 kuud x 40 €)

Transport projekti ettevalmistusperioodil

Toitlustuskulud (2 päeva x 60 osalejat x 9 €), millest 270 € OF
50080


150


270
Kaasfinantseerijad (loetleda eraldi ja lisada kaasfinantseerimist tõendavad dokumendid)
X
X     
     
Osalustasud (60 osalejat x 15 €)
900
01.05.2014
Toitlustuskulud (2 päeva x 60 osalejat x 9 €), millest 810 € osalustasudest

Meened (60 tk x 1,5 €)
81090
Tulud kokku:
2924

Kulud kokku:
2924

HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUS

Taotlus esitatakse (märkida sobiv)

 Haridus- ja Teadusministeeriumile
 Sotsiaalministeeriumile
 Kultuuriministeeriumile (kultuuriprojekt)
 Kultuuriministeeriumile (spordiprojekt)

Toetuse taotleja

1. Nimi
…………………………

Toetuse saaja
NB! Toetuse saaja võib erineda toetuse taotlejast vaid juhul,
kui toetuse taotleja on KOV-i hallatav asutus
2. Nimi
…………………………
3. Registrikood
…………………………
4. Juriidiline aadress
…………………………
5. Postiaadress
…………………………
6. Arvelduskonto, viitenumber ja pank*
…………………………
7. Volitatud esindaja nimi ja ametikoht
…………………………
*Toetuse saaja nimi ja arvelduskonto omaniku nimi peab olema sama.

Projekti kontaktisik

8. Nimi
…………………………
9. Telefon
…………………………
…………………………
11. Projekti nimetus
…………………………
12. Toetuse kasutamise ajavahemik
…………… − ……………
13. Projekti üldmaksumus
…………………………
14. Hasartmängumaksu
Nõukogult taotletav summa
…………………………
15. Omafinantseeringu summa
…………………………
16. Kaasfinantseeringute summa
…………………………

KOHUSTUSLIKUD  LISADOKUMENDID:

        LISA 1 – Projekti tulude-kulude eelarve
Eelarve kohustuslikud osad: Tulude poolel Hasartmängumaksu Nõukogult taotletav summa, omafinantseeringu summa, kaasfinantseerijad ja neilt taotletavad summad või juba eraldatud summad; kulude poolel tegevuste ja kulude nimetused, summad kulugruppide lõikes ja projekti üldmaksumus.
        LISA 2 – Projekti lühikirjeldus
Kohustuslikud osad: projekti sisuline kokkuvõte, eesmärgid ja sihtgrupp, projekti oodatavad mõõdetavad tulemused, kavandatud tegevused ajalises järjestuses.

 

 Soovin toetuse kasutamise lepingu allkirjastada digitaalselt


Kinnitan, et taotluses ja selle lisades esitatud andmed on õiged:

Toetuse taotleja volitatud esindaja nimi ja ametikoht
Allkiri (taotluse võib allkirjastada ka digitaalselt)
Kuupäev
……………
……………
……………
NB! Taotluse allkirjastamisega annab toetuse taotleja nõusoleku, et otsus toetuse andmise või sellest keeldumise kohta tehakse talle teatavaks Hasartmängumaksu Nõukogu ja ministeeriumi veebilehel avaldamisega.

HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUSE
LISA 1

PROJEKTI TULUDE-KULUDE EELARVE

TULUD

KULUD
Tulu liik
(finantseerijate lõikes)
Taotletav summa
Eraldatud summa/
vastamise tähtpäev
Kulu liik
Summa
Hasartmängumaksu Nõukogu
…………
……………
…………
…………
Omafinantseering
…………
X
…………
…………
Kaasfinantseerijad (loetleda eraldi ja lisada kaasfinantseerimist tõendavad dokumendid)
X
X…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

TULUD KOKKU
…………

KULUD KOKKU
…………


HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUSE
LISA 2

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS

1. Projekti sisuline kokkuvõte2. Projekti eesmärgid ja sihtgrupp


3. Projekti oodatavad  mõõdetavad tulemused

4. Projekti kavandatud tegevused ajalises järjestuses
väärtushinnangute mängTaotlemise tingimused
Oodatakse projekte, mis viiakse ellu Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise kestel (2017 aprill – 2020 veebruar).
Toetatakse kuni 15 projekti edasiarendust kogusummas kuni 50 000 eurot. Toetuse summa ühe projekti arendamiseks ajavahemikul detsember 2015 – märts 2016 on 2000 kuni 5000 eurot.  Arendustoetust saanud ideede edaspidist elluviimist on võimalus taotleda EV 100 juubeliprogrammi vahenditest.
Toetust taotlema on oodatud Eestis registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, kellel on varasem kogemus lastele või noortele mõeldud projektide vallas ja kes on tasunud kõik õigusaktidest tulenevad riiklikud või oma elu või asukoha kohalikud maksud ning sotsiaalkindlustuse maksed.
Taotlejal ei või taotluse esitamise ajal olla riikliku maksu võlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, välja arvatud juhul, kui maksuvõlg on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. Käesolevates tingimustes loetakse riikliku maksu võlaks taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riikliku maksu ja sellelt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.
Taotluses tuleb kirjeldada:
1) milline on projekti sihtrühm,
2) kuidas on projekt seotud liikumisharjumuste ja/või loodusega,
3) milline on projekti üle-eestiline mõju,
4) kellega koostöös plaanitakse projekt ellu viia,
5) milline on projekti mõju tuleviku kujundamisel,
6) kas tegemist on uue projektiga või on oluliselt muudetud olemasoleva projekti formaati,
7) kas projekt vastab EV100 programmi
põhiväärtustele ja eesmärkidele. (eraldi lehel)
8) milline on taotleja varasem kogemus lastele või noortele mõeldud projektide vallas.
Projekti kirjeldus võib olla pikkusega kuni 2 A4 lehekülge. Kirjeldusele tuleb lisada toetuse kasutamise eelarve, arvestusega, et komisjoni otsusega võib toetus olla 2000–5000 eurot.
Taotlusele võib lisada pildimaterjali.
Toetatakse projekti edasiarendamisega seonduvaid kulusid ajavahemikul detsember 2015 –märts 2016.
Toetuse andmise otsustamisel võetakse arvesse:
1) projekti mõju ulatust laste või noorte liikumisharjumuste kujundamisel või loodusega seotud kogemuste ja teadmiste andmisel;
2) projekti üle-eestilist mõju või potentsiaali saada üle-eestiliseks;
3) erinevate koostööpartnerite, kogukondade, omavalitsuste, vabatahtlike kaasamise mahtu;
4) projekti mõju suurust ja püsivust tuleviku kujundamisel;
5) projekti idee uudsust;
6) kui hästi vastab projekt EV100 programmi
põhiväärtustele ja eesmärkidele
7) taotleja võimet leida projektile kaasrahastust.
Taotlusi hindab komisjon koosseisus:
Toetuse andmise otsustab Eesti Vabariigi 100. aastapäeva korraldustoimkonna juhi käskkirjaga moodustatud liikumisharjumuste või loodusega seotud laste- või noorteprojektide toetuse jaotamise komisjon.
Komisjoni esimees:
Anneli Ohvril, EV 100. aastapäeva turundus- ja kommunikatsioonijuht
Komisjoni liikmed:          
Jaanus Rohumaa, EV 100. aastapäeva korraldustoimkonna juht
Aivo Normak, Eesti Olümpiakomitee kommunikatsioonijuht
Helen Luks, Riigimetsa Majandamise Keskuse loodushariduse peaspetsialist
Marje Jurtšenko, ETV2 peatoimetaja
Toomas Kukk , Eesti Looduse peatoimetaja
Madis Pettai, Eesti Koolispordi Liidu peasekretär
Helen Arusoo, Loodusesõbra peatoimetaja
Edgar Schlümmer, Eesti Noorsootöö Keskuse direktor
Komisjoni otsusest teavitab Eesti Vabariigi 100. aastapäeva korraldustoimkonna juht taotlejat kirjalikult taotluses märgitud e-posti aadressil. Toetuse saajatega alustatakse läbirääkimisi toetuse andmise lepingute sõlmimiseks.
Taotluste esitamise tähtaeg on 30. november 2015.
Taotluse saab esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile
elo.aun@riigikantselei.ee.
 
Toetuse jaotamise tingimused EV100 liikumisharjumuste või loodusega seotud laste- või noorteprojektide arendamiseks on kinnitatud EV 100. aastapäeva korraldustoimkonna juhi Jaanus Rohumaa käskkirjaga.  


Väärtused
Eesti Vabariik 100 toimkond ootab kõikide panust Eesti Vabariigi 100 aasta sünnipäeva kava kujunemisse. Meie kõigi kätes on see, kui sisukaks ja huvitavaks see lõpuks kujuneb.

Eestile tehtavad kingitused ja Eesti Vabariigi 100 aasta sünnipäeva sündmused on kantud järgmistest väärtustest ja teadmistest:
  • need ei ole tulu teenivad või nende esmane eesmärk ei ole tulu teenimine
  • on pühendatud Eesti Vabariigi 100 aasta sünnipäevale ja/või sisaldavad Eesti Vabariigi 100 aasta sünnipäeva eriprogrammi
  • sündmused on avalikud ja võimaldavad osavõttu kõigile (sh pileti ostmise teel), välja arvatud kutsetega üritused
  • toimuvad Eesti Vabariigi 100 aasta sünnipäeva ajaraami sees ( aprillist 2017 kuni veebruarini 2020)
  • on seotud Eesti Vabariigi 100 aasta sünnipäeva tähistamisega, Eesti ajalooga või tulevikku ehitava ettevõtmisega
  • ei õhuta viha, vägivalda ega vaenu  pidžaamadisko ja padjasõda

 Hommikusöögiks kokkamine Head isu!


No comments:

Post a Comment