Monday, November 2, 2015

Räpina Keskkonnamaja Jäätmeprogramm 2.november 2015

4. klasside õpilased käisid Räpina Keskkonnamajas Jäätmeprogrammis. Esmalt tutvustati meile maja. Räägiti prügi sorteerimise vajalikkusest ja tutvustati millisesse prügikasti, milline prügi panna.

Siin räägiti, milleks on tarvis patareisid eraldi koguda ja kuhu kodusest majapidamisest patareid viia.

Kui Keskkonnaklassi mindi, siis teel räägiti seinapiltidest, -fotodest. Mis on kosmoseprügi, kuidas mõjutab prügi lindude ja loomade elu ja millised probleemid kaasnevad ohtlike jäätmete põletamisega.


Kaardilt leiti, kus on jäätmekogumis, -käitlemis kohad ja kus asuvad prügimäed praegu ning, kus ja miks on prügilad suletud.


Giid rääkis õpilastele, mis on taaskasutus ja mis on korduvkasutus. Vaadati sellekohaseid õppefilme.
Erilist elevust tekitasid jäätmete sorteerimine praktilise tööna.

Põnev oli, et oma käega sai katsuda ja uurida, milline on ümber töödeldud limonaadipudel ja mis saab sellest purust edasi.
Vahva taaskasutus


Oma käega katsuda, siis on see tõeline ja jääb meelde!


Ümbrik, elevandi väljaheitest


Põnev oli töölehtede täitmine, sest seda sai teha ruumis ringi liikudes ja infot otsides.1.Programmi nimetus:JÄÄTMEPROGRAMM
2. Sihtgrupp (kooliastmed):II-III kooliaste
3. Grupi suurus:kuni 24 õpilast
4. Seos õppekavaga:Põhikooli riiklik õppekava Lisa 4 Ainevaldkond „Loodusained” 17. Loodus-ja keskkonnakaitse Eestis. Õppesisu:Inimese
mõju keskkonnale. Jäätmekäitlus. Säästev tarbimine.
5. Õpitulemus: õpilased omandavad teadmised jäätmevoost s.o jäätmete kulg tekkekohast taaskasutamise või kõrvaldamiseni. Õpilased saavad ülevaate looduskeskkonnas valitsevatest seostest ja vastasmõjudest ning inimtegevuse mõjust keskkonnale.
6. Programmi toimumise koht: Keskkonnamaja jäätmeteemaline õppeklass Räpinas (Kalevi 1a)
7.Millal õppeprogrammi ellu viiakse: aastaringselt
8.Programmi kestus: 2tundi
9.Tegevuste kirjeldus:
1.Käitumisreeglid keskkonnamajas. Ringkäik majas -keskkonnamaja jäätmekäitlus.
2.Tutvumine eksposi
tsiooniga jäätmeteke maailmas ja Eestis.
3.Jäätmevoo selgitus maketi abil. Taaskasutatud materjalidest tootenäidiste vaatamine.
4.Iseseisev töö -töölehtede täitmine stendidel oleva info abil.
5.Tutvumine keskkonnanõuetele vastava prügila ehitusega.
6.Prügipõletusprotsessi selgitus, jäätmekütuse vaatamine.
7.Toakompostris oleva kompostitoorme uurimine binokulaariga. Kompostimiseks sobivate tingimuste selgitamine.
10. Kasutatavad õppemeetodid: protsesside vaatlus, seoste loomine -inimtegevuse mõju keskkonnale
11.Programmi läbiviija kontaktid:
Mari Kala: 7990914,
mari.kala@keskkonnaamet.ee
Soovitused programmist osavõtjale:
võib kaasa
võtta vahetusjalanõud


Usinad lehetäitajad

binokulaari alt vaadatuna on mullalest päris kole elukas
Õues vaatasime, kuidas saab valmistada komposti.
Täname vahva programmi eest!

No comments:

Post a Comment